Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Programy wszystkich szkoleń, kursów » Programy: Tradycyjna Medycyna Chińska » prof. Elisabeth Rochat de la Vallee » Ból pleców 腰痛, Znaczenie Esencji 精, Utrata pamięci 忘, Delirium 譫 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Ból pleców 腰痛, Znaczenie Esencji 精, Utrata pamięci 忘, Delirium 譫 Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
SZKOLENIE Z  CYKLU: "U Źródeł Tradycyjnej Chińskiej Medycyny": Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Ból pleców 腰痛, Znaczenie Esencji 精, Utrata pamięci 忘, Delirium 譫 Elisabeth_Rochat.jpg 7 - 9 II 2020 r. Podwójny aspekt Serca, Ogień cesarski i  ministerialny. Krew i  Duch: ciepło witalne i  oświecone rozróżnianie. Meridian ręki Shaoyin 手少陰, prowadzi Elisabeth Rochat de la Vallee. , więcej… Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu. Informacje i  zapisy: Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

PROGRAM KURSU: Ból pleców 腰痛, Znaczenie Esencji 精, Utrata pamięci 忘, Delirium 譫

NA KOŃCU STRONY JEST PROGRAM SZKOLENIA W  JĘZYKU ANGIELSKIM

BÓL PLECÓW 腰痛 - 1 dzień wykładu
Ból pleców, zwłaszcza części lędźwiowej, to problem powszechnie spotykany. Może mieć różne przyczyny, a  w związku z  tym, być leczony na różne sposoby. Przypomnimy sobie wszystkie ścieżki meridianów, które przechodzą przez obszar lędźwiowy. Przeanalizujemy główne przyczyny i  podstawowe rodzaje leczenia bólu lędźwiowego, mające swoje źródło w  tekstach klasycznych, ale zaprezentujemy również bardziej współczesne spojrzenie. Przestudiujemy zwłaszcza rozdział 41 Suwen, który poświęcony jest lędźwiowemu bólowi pleców.

KLUCZOWA KONCEPCJA: ESENCJA 精 - 1 dzień wykładu
Często podstawowe koncepcje medycyny chińskiej są jednocześnie tymi, które są w  mniejszym stopniu zrozumiałe. Na skutek tego niektórzy terapeuci nie potrafią powiązać swojej praktyki z  klasyką.
Wśród najważniejszych kluczowych zagadnień występuje „esencja” (jing 精), jeden z  „Trzech skarbów” medycyny chińskiej. Koncepcja esencji zostanie zaprezentowana w  odniesieniu do przedstawiającego ją znaku chińskiego, jego zastosowań i  znaczeń w  klasycznych tekstach chińskich oraz tekstach medycznych, w  połączeniu z  głównymi powiązanymi pojęciami. Przestudiowane i  wyjaśnione zostaną kluczowe sentencje i  fragmenty pochodzące z  tekstów źródłowych, co będzie miało na celu pokazanie ich praktycznego odniesienia.

UTRATA PAMIĘCI 忘 - pół dnia wykładu
Utrata pamięci może być albo okazjonalna, incydentalna albo powiązana ze stanami emocjonalnymi, wyczerpaniem lub zastojem krwi czy też niedoborem; zazwyczaj jest również związana z  procesem starzenia.
Na zajęciach zostanie wyjaśniony związek między utratą pamięci a  różnymi narządami, wzorce nadmiaru lub niedoboru, związek ze starzeniem się, zaburzeniami snu. Starannie dobrano teksty pochodzące z  klasyki. Zaprezentowana będzie synteza wszystkich przyczyn i  objawów. Zostanie przedstawiona strategia leczenia.

DELIRYCZNA MOWA 譫 - pół dnia wykładu
Delirium jest wyrażeniem obrazującym zaburzenie mentalne. Po przypomnieniu natury i  funkcji języka oraz jego związku z  Sercem-umysłem, przestudiujemy różne przyczyny występowania mowy delirycznej, które można znaleźć w  medycznych tekstach klasycznych; podamy przykłady nawiązujące do związku tego stanu z  narządami, czynnikami patogennymi. Prezentacji dopełni omówienie kwestii rozwoju patologii i  sugestie dotyczące leczenia.

----------------------------------------------------------------------------------------
PROGRAM SZKOLENIA W  JĘZYKU ANGIELSKIM:

Topics: 1) Back pain - 1 day 2) Notion of Essence - 1 day 3) Lost of memory - ½ day 4) Delirium - ½ day

BACK PAIN
Back pain, especially lumbar pain, is a  common problem. It has different causes and therefore different treatments. We will remind ourselves of all the meridian pathways that pass through the lumbar area. We will analyse the main causes and the major treatments of lumbar pain from classical texts, but also present more modern approaches. We will make a  particular study of Suwen chapter 41, which is dedicated to lumbar pain.

A KEY CONCEPT : ESSENCE
Often the basic concepts of Chinese medicine are also those which are the less understood. Consequently, numerous practitioners cannot relate their practice to the Classics.
Among the most important of these key notions is the « essence » (jing 精), one of the « Three treasures » of the Chinese medicine. The concept of essence will be presented through the character, its uses and meanings in classical Chinese texts and in medical texts and with its main correlated notions. Key sentences and excerps will be studied directly from the source texts and explained to show their practical impact.

MEMORY LOSS
Loss of memory are either occasional, incidental, or linked to emotional states, to exhaustion, to blood stasis or deficiency; they are also usually related to aging.
This class explains the relations between loss of memory and the different organes, the patterns of excess or deficiency, the relation with aging, with spleep disorders. Texts from the classics are eluditaded carefully. A  synthesis of all causes and symptoms is offered. Strategy for treatments is given.

DELIRIOUS SPEECH
Delirium is the expression of mental disorder. After a  reminding of the nature and function of the tongue and its relation with the Heart-mind, we study the various causes of delirious speech as found in the medical classics and give examples according to the relation with the organs, the pathogenic agents. Development of the pathology and suggestions for treatment complete the presentation.

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Ból pleców 腰痛, Znaczenie Esencji 精, Utrata pamięci 忘, Delirium 譫 youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Ból pleców 腰痛, Znaczenie Esencji 精, Utrata pamięci 忘, Delirium 譫 facebook.png