Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Programy wszystkich szkoleń, kursów » Programy: Tradycyjna Medycyna Chińska » prof. Elisabeth Rochat de la Vallee » Starzenie się, Syndrom Wei, Przemoc 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

To szkolenie odbędzie się w  terminie:
[[title]] Elisabeth_Rochat.jpg27-28. 02. 2015 r. Seminarium Tradycyjnej Chińskiej Medycyny dla terapeutów, lekarzy, psychologów i  szerokiej publicznosci, prowadzi Elisabeth Rochat de la Vallee, tematy: 1) Starzenie się 老. (piątek) 2) Syndrom Wei 痿論. (sobota) 3) Przemoc i   rozwiązywanie konfliktów: Zhuangzi rozdział 4 虛室生白. (niedziela, więcej…
Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu.
Informacje i  zapisy:
Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Starzenie się, Syndrom Wei, Przemoc Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
SZKOLENIE Z  CYKLU: "U Źródeł Tradycyjnej Chińskiej Medycyny": Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Starzenie się, Syndrom Wei, Przemoc Elisabeth_Rochat.jpg 7 - 9 II 2020 r. Podwójny aspekt Serca, Ogień cesarski i  ministerialny. Krew i  Duch: ciepło witalne i  oświecone rozróżnianie. Meridian ręki Shaoyin 手少陰, prowadzi Elisabeth Rochat de la Vallee. , więcej… Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu. Informacje i  zapisy: Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

PROGRAM KURSU: 1) Starzenie się 老. (piątek) 2) Syndrom Wei 痿論. (sobota) 3) Przemoc i  rozwiązywanie konfliktów: Zhuangzi rozdział 4 虛室生白. (niedziela)

NA KOŃCU STRONY JEST PROGRAM SZKOLENIA W  JĘZYKU ANGIELSKIM

Starzenie się 老 (piątek)

Starzenie się jest częścią życia, ale może przebiegać naturalnie lub pojawić się przedwcześnie. Może to być albo stopniowy, łagodny spadek wydolności bez poważnych zaburzeń zdrowotnych albo ciąg chorób, które wyzwalają i  nasilają kolejne patologiczne stany. Nerki i  ogień Mingmen mają podstawowe znaczenie dla procesu starzenia, ale istotny wpływ wywierają także emocje, czynniki psychiczne i  styl życia. Przestudiujemy temat starości w  ujęciu klasycznych tekstów chińskich, opisujących, jak starośc nadchodzi i  jak się przejawia. Poznamy rolę narządów w  procesie starości, ale też ich degenerację na skutek starzenia. Przeanalizujemy kilka patologii; część z  nich to zaburzenia wywołane spadkiem wydolności narządów na skutek starzenia, inne to zaburzenia, które ulegają pogorszeniu pod wpływem czynników charakterystycznych dla procesu starzenia: śluzu, zaniku pamięci, bezsenności, senności i  demencji starczej.

Syndrom wei 痿論 (sobota)

Zapoznamy się z  głównymi cechami syndromu Wei (czyli „syndromu zwiotczenia” lub „syndromu atonii”) na podstawie rozdziału 44 Suwen oraz innych fragmentów Huang Di Nei Jing („Kanonu medycyny chińskiej Żółtego Cesarza”). Następnie dokonamy syntezy znaczenia i  sposobów leczenia syndromu Wei w  wybranych klasycznych i  współczesnych tekstach medycznych.

Przemoc i  rozwiązywanie konfliktów: rozdział 4 Zhuangzi 虛室生白 (niedziela)

Wielki myśliciel Zhuangzi, jeden z  ojców Taoizmu, ma niepowtarzalną perspektywę rozumienia miejsca człowieka w  społeczeństwie. W  rozdziale 4 Zhuangzi wyjaśnia swoje poglądy na temat przemocy i  konfliktu w  społeczeństwie. Rozpoczyna od szczegółowej analizy źródeł pochodzenia przemocy w  sercu człowieka. Pokazuje, że działania podjęte z   pozycji konfucjanizmu nie są w  stanie doprowadzić do rozwiązania konfliktów i  zapewnić pokoju na świecie. Następnie prowadzi nas do zrozumienia, dlaczego „post serca” jest jedyną drogą do osiągnięcia harmonii na świecie. Celem wykładu jest przedstawienie sposobu rozumowania Zhuangzi. Starannie zapoznamy się z  tekstem, wyjaśnimy zawarte w  nim koncepcje, przeanalizujemy znaczenie kluczowych dla tekstu znaków chińskich i  przedyskutujemy perspektywę Zhuangzi. Przekonamy się, jak bardzo jego poglądy są aktualne we współczesnym świecie i  jak pożyteczne może być jego rozumienie problemu przemocy.


----------------------------------------------------------------------------------------
PROGRAM SZKOLENIA W  JĘZYKU ANGIELSKIM:

Topics: 1) AGEING 老. (piątek) 2) WEI SYNDROME 痿論. (Saturday) 3) VIOLENCE AND CONFLICT RESOLUTION: ZHUANGZI CHAPTER 4 虛室生白 (Sunday)

AGEING 老 (Friday)

Ageing is part of life, but it can be normal or premature. It can be either a  gentle decline with no serious imbalance or the start of a  succession of imbalances which trigger or aggravate a  pathological condition. The kidneys and the fire of Mingmen are fundamental to the process of ageing, but emotions and psychology as well as the conduct of life also play an important role. We present how the classical texts see ageing and how they describe the cycles of its coming and manifestation. We show how the organs preside over ageing, but also how ageing can harm them. We will study some pathologies, some due to the organic decline caused by ageing, some aggravated by ageing and developing complications which are characteristic of ageing eg phlegm, loss of memory, loss of sleep, somnolence and dementia.


WEI SYNDROME 痿論 (Saturday)

The Wei (痿) pathology : based on the study of Suwen ch.44 and other texts of the Huangdi Neijing, a  presentation will be made of the main characteristics of the Wei syndromes, often translated in English by "wilting" or "atony". This will be followed by a  synthesis of the meaning and treatments of Wei in some ancient and modern Chinese texts and books.


VIOLENCE AND CONFLICT RESOLUTION: ZHUANGZI CHAPTER 4 虛室生白 (Sunday)

The great thinker Zhuangzi, one of the fathers of Daoism, has a  unique perspective on the place of a  human being in society. In Chapter 4, Zhuangzi elucidates his position on the issues of violence and conflict within human society. He starts with an acute analysis of the origin of violence in the human heart. He shows us how the Confucian position cannot work to resolve conflicts and bring peace to the world. He then leads us to understand how the "fasting of the heart" is the only way toward a  better harmony in the world.
The lecture will explain the reasoning of Zhuangzi and the way he proposes. We will carefully read the text, clarify the ideas, elucidate some key Chinese characters and expound Zhuangzi's perspective. We will see how his vision is amazingly relevant in our contemporary world and how impressively useful his approach can be.

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Starzenie się, Syndrom Wei, Przemoc youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Starzenie się, Syndrom Wei, Przemoc facebook.png