Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Szkolenia, kursy Tradycyjna Medycyna Chińska-TCM 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…

Fragment z  materiałów do seminarium

Cytaty z  klasyki medycyny chińskiej po polsku, po angielsku i  po chińsku

SUWEN 1
U człowieka tak to dziś nie wygląda. Alkohol jest jego napojem, rozwiązłe zachowanie jest jego normą, zataczając się wchodzi do sypialni, pasja wyczerpuje jego esencje (jing 精), rozproszenie (roztrwonienie) marnuje jego autentyczność (zhen 真); niezdolny do zachowania swojej pełni, wyprowadza swojego ducha (shen 神) przed czasem. Przez nadmierną aktywność przemęcza swoje serce, działając przeciwko radości życia; ruszając i  zatrzymując się bez umiaru, w  połowie drogi do 100 lat, następuje jego upadek.
Stąd święci starożytności wykształcili swoich poddanych, mówiąc do nich w  taki sposób: pustości, przewrotnych (wypaczonych) wpływów (xie 邪) i  rozbójniczych wiatrów można uniknąć przez branie pod uwagę pór roku (shi 時). W  spokoju, próżni i  pustości, prawdziwe qi (zhen qi 真氣) płynie łatwo; esencje i  duchy (duch witalny, jing shen 精神) są zachowane wewnątrz. Skąd miałaby pojawić się choroba?

For man today this is not the case. Alcohol is his drink, loose behavior his norm, reeling, he
enters the bedroom, passion drains his essences (jing 精), dissipation wastes his authenticity
(zhen 真); incapable of preserving his fullness, he leads his spirit (shen 神) out of time.
Overacting, he strains his heart, going against the joy of life; starting and stopping without
moderation, half-way to 100 years, he declines.
今時之人不然也.以酒為漿.以妄為常.醉以入房.以欲竭其精.以耗散其真.不知持滿.
不時御神.務快其心.逆於生樂.起居無節.故半百而衰也.
Thus the saints of high antiquity educated their subjects, speaking to them in this way :
Emptiness, perverse influences (xie 邪) and robber winds are avoided by taking account of the
season (shi 時). In peaceful calm, void and emptiness, the authentic qi (zhen qi 真氣) Ilows
easily; essences and spirits (vital spirit, jing shen 精神) are kept within. How could illnesses
arise ?
夫上古聖人之教下也.皆謂之虛邪賊風.避之有時.恬惔;虛無.真氣從之.精神內守.病
安從來.是以志閑而少欲.心安而不懼.形勞而不倦.氣從以順.各從其欲.皆得所願

Po 7 cyklach ośmiu lat [u mężczyzny] qi wątroby słabnie, mięśnie nie mogą się już poruszać; płodność usycha, esencje nasienia (sperma, jing 精) stają się skąpe, przechowywanie (zang 藏) nerek słabnie, całe ciało zbliża się do swojego końca.
Po 8 cyklach ośmiu lat, zęby i  włosy wypadają.

At 7 times Eight years, [in a  man] the liver qi decline, the muscles can no longer move; fertility dries up, seminal essences (sperm, jing 精) become scarce, the storing (zang 藏) of the kidneys declines, the whole body is nearing its end.
At 8 times Eight years, the teeth and hair depart.
七八肝氣衰.筋不能動.天癸竭.精少.腎藏衰.形體皆極. 八八則齒髮去.

Nerki są mistrzem wody i  otrzymują esencje (jing 精) pięciu zang i  sześciu fu do przechowania (bycia skarbcem, cang 藏). Tak długo jak pięć zang podtrzymuje ich wznoszenie się w  sile, możliwe jest produkowanie wydzielin. Jednakże, kiedy pięć zang słabnie, mięśnie i  kości stają się luźne i  ustępują. Płodność dobiegła kresu. Dlatego włosy i  boki bieleją, ciało staje się ociężałe, chodzenie nie jest już pewne i  nie posiada się już dzieci.

The kidneys master the water and receive the essences (jing 精) of the Five zang and Six fu to
store (treasure, cang 藏) them. As long as the Five zang sustain their rising in power, one is
able to produce emissions. But when the Five zang are in decline, muscles and bones become
loose and give way. Fertility has come to its end. Thus the hair and sideburns whiten, the body grows heavy, walking is no longer secure, one no longer has children.
腎者主水.受五藏六府之精而藏之.故五藏盛乃能寫.今五藏皆衰.筋骨解墮.天癸盡矣.
故髮鬢白.身體重.行步不正.而無子耳.

Cesarz zapytał: niektórzy ludzie, chociaż są w  zaawansowanym wieku, a  mimo to mają dzieci. Jak to możliwe?
Qi Bo odpowiedział: Ci ludzie cieszyli się szczególną długowiecznością, w  pełni utrzymując swoje krążenie qi i  mając do wykorzystania obfitość qi nerek. Pomimo to, jeśli chodzi o  posiadanie dzieci, mężczyźni nie przekraczają 8 cykli ośmiu lat, a  kobiety nie przekraczają 7 cykli siedmiu lat, bez wyczerpania tych esencji i  qi (jing qi 精氣) Niebios i  Ziemi.

The Emperor asked : Some people, already well advanced in age, nevertheless have children.
How is this possible?
Qi Bo replied : Those men have enjoyed an exceptionnal longevity, fully maintening their
circulations of qi and having at their disposal an abundance of kidneys qi. Nevertheless, as far
as having children is concerned, men do not exceed 8 times Eight years, women do not exceed 7 times Seven years, without exhaustion of the essences and qi (jing qi 精氣) of Heaven Earth.

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty facebook.png