Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Szkolenia, kursy Tradycyjna Medycyna Chińska-TCM 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, X 2022 - VI 2023 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
Tai Chi, Forma DzieciDao ĆWICZENIA ONLINE: Qigong Jadeitowej Księżniczki ONLINE, ćwiczenia dla zdrowia i  witalności. Środy i  piątki 7:45-9:15  - Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Marian Nosal, więcej…

Program szkolenia: SERIA 8 WYKŁADÓW NA TEMAT CHORÓB Z  GORĄCA (wen bing 溫病) ORAZ 4 WARSTW (si fen 四分)

Następnie o  chorobach sezonowych zgodnie z  tą teorią

English version in below the Polish one

1. Prezentacja ogólna 4 warstw (si fen 四分). Warstwa obronna (wei fen 衛分) część pierwsza.
2. Warstwa obronna, część druga.
3. Warstwa Qi (qi fen 氣分).
4. Warstwy odżywcza (ying fen 營分) i  krwi (xue fen 血分).
5. Choroby wiosny
6. Choroby lata
7. Choroby jesieni
8. Choroby zimy i  wnioski ogólne
Traktat o  Chorobach z  Zimna uznaje zimno za najważniejszy czynnik patogenny. Teoria o  chorobach z  gorąca (wen bing 溫病) oraz cztery aspekty lub cztery warstwy (si fen 四分) uznaje gorąco lub choroby zakaźne i  epidemiczne za najbardziej znaczące. Czynniki patogenne powodujące choroby gorączkowe są również najczęściej związane z  porą roku i  determinują różne okoliczności tego, gdzie rozwija się choroba.
Cztery aspekty ciała to: obronny (wei fen 衛分), qi (qi fen 氣分), odżywczy (ying fen 營分) i  krwi (xue fen 血分). Patogenne czynniki zewnętrzne poruszają się od najbardziej zewnętrznego aspektu (obrony) do najbardziej wewnętrznego (krew). Każde ze stadiów prezentuje charakterystyczne objawy oraz pokazuje coraz większą słabość prawidłowego qi i  – tym samym – zdolności do odpierania choroby.
Teoria chorób z  gorąca prezentuje również ewolucję patogennego gorąca w  Potrójnym Ogrzewaczu. Atak patogennego gorąca zaczyna się w  Górnym Ogrzewaczu, zazwyczaj przenosi się na poziom Środkowego Ogrzewacza i  ostatecznie do Dolnego Ogrzewacza. Łączy ona ten wzorzec postępu choroby z  czterema aspektami albo warstwami. Na przykład, na początku ataku, złe gorąco znajduje się w  aspekcie obronnym – w  Górnym Ogrzewaczu; są w  to zaangażowane Płuca oraz Taiyin dłoni.
Cztery Warstwy (si fen) opisane są w  Traktacie o  Chorobach z  Gorąca (wen bing 溫病, wen re bing 溫熱病). Teoria z  nim związana została w  pełni rozwinięta dopiero w  czasach panowania dynastii Qing.
Cztery pory roku prezentują cztery różne rodzaje qi, z  czego wszystkie mogą być szkodliwe dla człowieka. Każde z  nich będzie się również różnić odpowiednio do natężenia i  terenu, który napotykają. Będą się one wyrażać odmiennie w  zależności od czasu, kiedy się pojawiają (stąd jesień, kiedy gorąco dominuje jako pierwsze, potem zimno), zgodnie z  odpowiednimi czynnikami patogennymi, ale również zgodnie ze wszystkimi przemianami w  ciele od chwili, kiedy wniknęło do niego złe qi.
Stąd, w  chorobach charakteryzujących się głównie atakiem gorąca (wen bing) następuje nasilenie ciepła (lub gorąca, wen), na które wpływa pora roku, rodzaj patogenu, szczególne okoliczności (np. epidemia, utajone gorąco itd.) i  to ostatecznie wyznaczy konwencjonalne miejsca i  znaczenia.
Dlatego spotykamy choroby z  gorąca na tle wiatru (feng wen 風溫), ciepła wiosny (chun wen 春溫), gorąca lata (shu wen 暑溫), wilgoci i  gorąca (shi wen 濕溫), jesiennej suchości (qiu zao 秋燥), gorąca zimowego (dong wen 冬溫)…
---------------------------------
English version:

A SERIES OF 8 CLASSES ON THE WARM DISEASES (wen big 溫病) AND THE 4 LAYERS (si fen 四分)
Then on the seasonal diseases according to this theory

1. General presentation of the 4 layers (si fen 四分). The layer of the defense (wei fen 衛分) part one.
2. The layer of the defense, part two.
3. The layer of the Qi (qi fen 氣分).
4. The layers of the nutrition (ying fen 營分) and of the blood (xue fen 血分)

5. Spring diseases
6. Summer disease
7. Autumn disease
8. Winter disease and general conclusion.

The Treatise on Cold Damage regards cold as the most significant pathogenic evil agent. The theory of warm disease (wen bing 溫病) and the four aspects or four layers (si fen 四分) consider heat or contagious and epidemic febrile illnesses to be the most important factors. Pathogenic agents causing febrile diseases are also most often associated with a  season, and determine the different circumstances where a  condition develops.
The four aspects of the body are the defensive (wei fen 衛分), the qi (qi fen 氣分), nutrition (ying fen 營分) and blood (xue fen 血分). The pathogenic evil agents move from the most external aspect (defense) towards the most internal (blood). Each stage develops characteristic symptoms and shows an increasingly pronounced weakness of correct qi and thus resistance to the condition.
The Triple Burner, considered as representing of the activities of all organs and their relationships, forms the basis for an arrangement of pathologies following the approach known as warm disease theory, wen bing 溫病, also associated with the theory of the four aspects or four layers (si fen 四分). These theories have established the location and transmission of harm caused by or accompanied by heat according to the three levels of the Triple Burner and the organs that form them.


The Four Layers (si fen ) are found in the theory expressed in the treatises on heat diseases (wen bing 溫病, wen re bing 溫熱病). It was not until the Qing Dynasty that this theory was fully and explicitly developed.
The Four Seasons present very different kinds of qi, all of which can be harmful to man. Each of these qi will also vary according to its intensity and the terrain it encounters, but it will also express itself in a  very different way depending on the moment when it operates (thus Autumn where heat dominates first, then cold), according to the associated pathogenic factors; but also according to all the transformations in the body, once the evil qi has entered.

Thus, in diseases that are specified by the primary heat attack (wen bing 溫病), there are a  slew of warming (or heat, wen) that take into account the season, the pathogen, the particular circumstances of the outbreak (e.g., epidemic, buried heat, …) and that will ultimately take on conventional places and meanings.
Thus, we will have warm diseases due to wind (feng wen 風溫), spring warmth (chun wen 春溫), summer heat (shu wen 暑溫), dampness and warmth (shi wen 濕溫), autumn dryness (qiu zao 秋燥), winter warmth (dong wen 冬溫), …

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty facebook.png