Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Programy wszystkich szkoleń, kursów » Programy: Tradycyjna Medycyna Chińska » prof. Elisabeth Rochat de la Vallee » Postawa lekarza doskonałego (da yi) 大醫 jako podstawa dla tworzenia relacji pacjent-lekarz. Wyczerpanie i  wycieńczenie 虛勞. Smaki 味 pożywienia i  smak życia 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Szkoła, szkolenia akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Postawa lekarza doskonałego (da yi) 大醫 jako podstawa dla tworzenia relacji pacjent-lekarz. Wyczerpanie i wycieńczenie 虛勞. Smaki 味 pożywienia i smak życia Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
SZKOLENIE Z  CYKLU: "U Źródeł Tradycyjnej Chińskiej Medycyny": Szkoła, szkolenia akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Postawa lekarza doskonałego (da yi) 大醫 jako podstawa dla tworzenia relacji pacjent-lekarz. Wyczerpanie i wycieńczenie 虛勞. Smaki 味 pożywienia i smak życia Elisabeth_Rochat.jpg 7 - 9 II 2020 r. Podwójny aspekt Serca, Ogień cesarski i  ministerialny. Krew i  Duch: ciepło witalne i  oświecone rozróżnianie. Meridian ręki Shaoyin 手少陰, prowadzi Elisabeth Rochat de la Vallee. , więcej… Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu. Informacje i  zapisy: Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

PROGRAM KURSU: 1) Postawa lekarza doskonałego (da yi) 大醫 jako podstawa dla tworzenia relacji pacjent-lekarz 2) Wyczerpanie i   wycieńczenie 虛勞. 3) Smaki 味 pożywienia i   smak życia

NA KOŃCU STRONY JEST PROGRAM SZKOLENIA W  JĘZYKU ANGIELSKIM
ENGLISH VERSION ON THE BOTTOM OF THE SITE

Tematy:
1) Postawa lekarza doskonałego (da yi) 大醫jako podstawa dla relacji między pacjentem a  terapeutą
2) Wyczerpanie i  wycieńczenie 虛勞
3) Smaki 味 pożywienia i  smak życia

1)Postawa lekarza doskonałego (da yi) 大醫 jako podstawa dla relacji między pacjentem a  terapeutą – wykład całodniowy
Kurs ten zagłębiać będzie połączenie, jakie tworzy się między pacjentem a  terapeutą.
Odkrywamy naturę i  charakter tej osi oraz postawy, które ją tworzą i  definiują, tak jak przedstawione to zostało w  tekstach klasycznych i  odnoszącą się do tradycji wiedzą i  praktyką. Pacjent, podobnie jak terapeuta, stanowi agregat qi, dla którego przewodnikiem jest duch witalny. Interakcja między nimi zależna jest nie tylko od tego, co wiedzą i  co chcą robić lub kim być, ale również od tego, kim są w  swojej wewnętrznej rzeczywistości. W  trakcie sesji będziemy analizować interakcję qi między tymi oboma aspektami – na każdym poziomie i  w każdym momencie. Zaprezentujemy postawę lekarza doskonałego, bazując na tekstach klasycznych odnoszących się do ścieżki, która prowadzi każdego z  ludzi do wewnętrznego spełnienia, a  została wyrażona w  medycznych tekstach klasycznych.
Będziemy zgłębiać konsekwencje tego odniesieniu do diagnozowania, leczenia, etycznego zachowania, pielęgnacji siebie… włączając refleksję nad emocjami, sercem/umysłem, intencją i  wolą, wewnętrznymi skłonnościami i  duchem, źródłem intuicji.
Odbędziemy podróż w  obszar dynamiki 'z serca-do serca', która istnieje u  korzeni medycyny chińskiej. Zadamy pytanie: Jak dotrzeć do ducha i  co to oznacza?
Jako że nasza profesja rozwija się w  rezonansie do zmieniającego się krajobrazu opieki zdrowotnej, ów obszar studiów i  ekspertyz pozostaje skarbem w  kontekście skuteczności w  leczeniu i  potencjału leczniczego.
Wykład bazuje na klasycznych tekstach chińskich oraz klasyce medycyny, pochodzących głównie z  „Wewnętrznego kanonu klasyki Żółtego Cesarza” (Huangdi Nejjing) oraz od Sun Simiao.

2) Wyczerpanie i  wycieńczenie 虛勞 – wykład całodniowy
Wyczerpanie sił witalnych może być czymś ogólnym. Jednakże żeby ustosunkować się do tego stanu, musimy znać jego naturę (yin lub yang) oraz źródło zmęczenia; musimy rozpoznać, która funkcja organiczna jest zubożona i  przeanalizować przyczyny tkwiące u  źródeł owego wyczerpania, na poziomie fizycznym lub psychicznym, pochodzące z  wewnątrz lub z  zewnątrz.
Bazując na tekstach klasycznych, takich jak „Wewnętrznego kanonu klasyki Żółtego Cesarza” (Huangdi Neijing), Jingui Yaolüe oraz Zhubing Yuanhou lun, będziemy poznawać różne rodzaje wyczerpania znane w  tradycyjnej medycynie chińskiej. Weźmiemy również pod uwagę ich podział na pięć rodzajów wycieńczenia (wu lao), sześć skrajności (liu ji) i  siedem szkodliwych wpływów (uszkodzeń) (qi shang).

3) Smaki 味 pożywienia i  smak życia – wykład całodniowy
Często podstawowe koncepcje medycyny chińskiej są jednocześnie w  najmniejszym stopniu zrozumiałe. W  konsekwencji wielu praktykujących nie jest w  stanie połączyć swojej praktyki z  klasyką. Proponujemy serię wykładów, które będą miały na celu wypełnienie tej luki.
Każdy kluczowy nośnik znaczeniowy będzie przedstawiany poprzez dany znak, kontekst jego użycia i  znaczenia w  klasycznych tekstach chińskich oraz tekstach medycznych w  nawiązaniu do głównych powiązanych z  nimi pojęć. Omawiane będą kluczowe sentencje i  wypisy pochodzące bezpośrednio z  tekstów źródłowych, będą też one wyjaśniane, żeby pokazać ich praktyczny znaczenie.
Po omówieniu esencji (jing 精), wykład skupiać się będzie na WEI 味 (smaku, posmaku (aromacie), zapachu, delikatności, zachwycie).
Bez omawiania szczegółów i  cech specyficznych dotyczących diety i  farmakopei, będziemy zgłębiać główne teksty klasyczne, medyczne i  niemedyczne, odnosząc się do smaków. Będziemy uczyć się o  ich znaczeniu w  Chinach starożytnych oraz ich związku z  odczuwaniem przyjemności, a  także ich zastosowaniu w  medycynie, które ma służyć równoważeniu qi poprzez odżywianie narządów.


----------------------------------------------------------------------------------------
PROGRAM SZKOLENIA W  JĘZYKU ANGIELSKIM:

Topics: 1) The attitude of the great physician (da yi) 大醫 as the basis of the patient practitioner relationship. 2) Exhaustion and taxation 虛勞 3) The tastes 味 of food and the taste of life

1) The attitude of the great physician (da yi) 大醫 as the basis of the patient practitioner relationship - one full day

This course delves deeply into the axis formed by the patient and the practitioner.
We investigate the nature and character of this axis and of the positions that form and define it as they appear in classical texts and associated traditions of knowledge and practice.
Patient as practitioner are each an aggregate of qi guided by a  vital spirit. The interaction between both depends not only on what they know and want to do or to be, but also on what they are in their inner reality. We analyze the interaction of qi between both at each level and at each moment during the time of the session.
We present the attitude of the great physician, based on the classical texts about the pathway leading each human to his or her inner realization, and expressed in the medical classics.
We explore the consequences of that in diagnostic, treatment, ethic behavior, self cultivation…. …. including a  reflection on emotions, heart/mind, intent and will, inner dispositions and spirit, the source of intuition.
We journey into this terrain of heart-to-heart dynamics that exist at the root of Chinese medicine. We question on How to go to the spirit and what does it mean.
As our profession evolves with the changing landscape of healthcare, this area of study and expertise remains a  treasure house of clinical efficacy and healing potential.
The lecture is based on classical Chinese texts and on the classics of medicine mainly from the Inner Classic of the Yellow Emperor (Huangdi Neijing) and also from Sun Simiao.

2) Exhaustion and taxation 虛勞 one full day

Exhaustion of vitality can be general. But, in order to address it, we must know its nature (yin or yang) and the origin of this tiredness; we have to distinguish the organic function which is emptying and analyse the causes at the source of this exhaustion, either physical or psychological, coming from inside or from outside.
Based on classical texts, such as the Inner Classic of the Yellow Emperor (Huangdi Neijing), the Jingui Yaolüe and the Zhubing Yuanhou lun, we will study the different kinds of exhaustion in traditional Chinese medicine. We will also consider their division into the five taxations (wu lao), the six extremes (liu ji) and the seven damages (qi shang).


3) The tastes 味 of food and the taste of life - one full day

Often the basic concepts of Chinese medicine are also those which are the less understood. Consequently, numerous practitioners cannot relate their practice to the Classics. We offer a  series of lectures to fill this gap.
Each key notion will be presented through the character, its uses and meanings in classical Chinese texts and in medical texts and with its main correlated notions. Key sentences and excerps will be studied directly from the source texts and explained to show their practical impact.
After the essence (jing 精), this lecture focuses on WEI 味 (taste, flavor, savor, smell, delicay, delight).
Without entering in details and specificities of the diet and of the pharmacopeia, we explores the main classical texts, medical and non medical, dealing with the tastes. We study their importance in ancient China and their relation with the pleasure, as well as their use in medicine to balance the qi through the nurturing of the organs.

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Postawa lekarza doskonałego (da yi) 大醫 jako podstawa dla tworzenia relacji pacjent-lekarz. Wyczerpanie i wycieńczenie 虛勞. Smaki 味 pożywienia i smak życia youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Postawa lekarza doskonałego (da yi) 大醫 jako podstawa dla tworzenia relacji pacjent-lekarz. Wyczerpanie i wycieńczenie 虛勞. Smaki 味 pożywienia i smak życia facebook.png