Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Programy wszystkich szkoleń, kursów » Programy: Tradycyjna Medycyna Chińska » prof. Elisabeth Rochat de la Vallee » Życiodajne krążenia,  Osiem punktów mistrzowskich 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

To szkolenie odbędzie się w  terminie:
[[title]] ela.jpg10-13. 02. 2012 r. Seminarium Tradycyjnej Chińskiej Medycyny dla terapeutów, lekarzy, psychologów i  szerokiej publicznosci, prowadzi Elisabeth Rochat de la Vallee, tematy:
1) Życiodajne krążenia w  ciele człowieka (3 dni) 2) Osiem punktów mistrzowskich meridianów nadzwyczajnych (1 dzień), więcej…
Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu.
Informacje i  zapisy:
Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
Lada Malinakova, komórka: 609657859; stacjonarny: 224785715
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Życiodajne krążenia,  Osiem punktów mistrzowskich Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
SZKOLENIE Z  CYKLU: "U Źródeł Tradycyjnej Chińskiej Medycyny": Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Życiodajne krążenia,  Osiem punktów mistrzowskich Elisabeth_Rochat.jpg 7 - 9 II 2020 r. Podwójny aspekt Serca, Ogień cesarski i  ministerialny. Krew i  Duch: ciepło witalne i  oświecone rozróżnianie. Meridian ręki Shaoyin 手少陰, prowadzi Elisabeth Rochat de la Vallee. , więcej… Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu. Informacje i  zapisy: Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Tematy: 1) Życiodajne krążenia: meridiany i  luo JING LUO MAI 經絡脈 w  ciele człowieka. 2) Osiem punktów mistrzowskich, czyli osiem punktów spotkań meridianów nadzwyczajnych BA MAI JIAO HUI XUE 八脈交會穴

PROGRAM SZKOLENIA:

1) Życiodajne krążenia: meridiany i  luo JING LUO MAI 經絡脈 w  ciele człowieka. (3 dni)

Ludzkie ciało składa się z  tych samych struktur, co wszystkie inne rzeczy czy byty istniejące pomiędzy Niebem i  Ziemią, we Wszechświecie. Organizacja krążeń w  ciele człowieka odzwierciedla tą analogię.

W czasie trzydniowego seminarium przyjrzymy się rozmaitym rodzajom krążeń: meridianom (jing), krążeniom łączącym (luo), krążeniom dywergentnym (jing bie) i  ściegnisto-mieśniowym (jinn gjin). Wszystkie one noszą nazwę „mai“, jest to bowiem najogólniejszy termin oznaczający krążenie jako takie.

Nazwą obejmującą całość sieci ożywczej jest
JING LUO MAI 經絡脈.
W każdej grupie obiegów zaczniemy od ogólnej definicji, następnie przyjrzymy się jej związkom z  innymi częściami mai, z  narządami wewnętrznymi, rozmaitymi funkcjami w  ciele i  typem qi.
Dla każdej grupy krążeń wybierzemy jeden przykład, przedstawiając bliżej jego przebieg, połączenia z  innymi I  patologię.

Meridian (jing 經) jest niebiańską (naturalną) formą, regułą. Leży on u  podstaw wszystkich struktur żywej istoty. Meridiany, podtrzymując impuls pochodzący z  Nieba, pozwalają na wyrażenie jedności w  złożonych i   urozmaiconych formach Ziemi.
Meridian formuje, organizuje, nadaje strukturę, reguluje. Jest to siła, która poprzez krążenie we właściwym miejscu, podtrzymuje witalność.
12 meridianów ma związek z  rozłożeniem całości funkcjonowania ludzkiego organizmu na 12 wielkich zadań.
12 wielkich luo (絡) leży u  podstaw komunikacji, połączeń między dwoma meridianami. Istnieje niemniej nieskończona ilość luo, wypełniających całą przestrzeń ciała.
Krążenia dywergentne (jing bie 經別) wzmacniają tą komunikację i  połączenia po to, aby zamknąć, ograniczyć przestrzeń witalną, zapewnić spójność istoty poprzez przepływy I  wymianę. Meridiany ścięgnisto-mieśniowe (jing jin 經筋) pozwalają zrozumieć, w  jaki sposób siła mięśniowa i  ruchy są kontrolowane i  kierowane przez meridiany.

Nie będzie tu mowy o  przebiegu meridianów i  innych krążeń ożywczych, będziemy natomiast rozważać ich znaczenie i  rolę, jaką odgrywają wśród innych. Będziemy mówić o  ich związkach z  innymi obiegami, z  narządami wewnętrznymi i  całością funkcji organicznych.

Zobaczymy, na czym polega specyficzny charakter każdego typu krążeń : meridiany, luo, krążenia dywergentne (jing bie) i  ścięgnisto-mięśniowe (jing jin).
Przyjrzymy się również, jaka jest jakość tchnień działających w  każdym z  nich (Taiyang, Shaoyin itp) rozwijając to na przykładzie krążeń przyporządkowanych Taiyin i  Yangming stopy.

Nawet osoby z  wysokimi kwalifikacjami w  dziedzinie akupunktury i  medycyny chinskiej, znajdą w  tym seminarium nowe informacje dotyczące w  szczególności sposobu myślenia, jak rownież syntezy systemu zależności.

2) Osiem punktów mistrzowskich , czyli osiem punktów spotkań meridianów nadzwyczajnych BA MAI JIAO HUI XUE 八脈交會穴 (1 dzień)

W czasie seminarium będzie miała miejsce ogólna prezentacja punktów, ich znaczenie w  klasycznych tekstach, jak również wyjaśnienie związku między danym punktem, a  meridianem nadzwyczajnym.
Nastąpi również szczegółowe studium kilku punktów mistrzowskich, ich nazw, symptomów I  skojarzeń z  innymi, tak jak to podają teksty klasyczne.


----------------------------------------------------------------------------------------
PROGRAM SZKOLENIA W  JĘZYKU ANGIELSKIM:
:1) Życiodajne krążenia w  ciele człowieka (3 dni)

VITAL CIRCULATIONS INSIDE THE HUMAN BODY (3 days)
The human body is made with the same inner structures as every thing or being in the Universe, between Heaven and Earth. The organization of the different circulations reflects this analogy.
We will examine each of the various kinds of circulations : meridian or jing, connective circulations or luo, divergent circulations or jingbie, muscular circulations or jingjin. All of them are mai, which is the most general name for any kind of circulation. The generic name for the whole network of circulations and animation is : JING LUO MAI 經絡脈.
For each group, we' will start with a  general description, then examine the relationships with other parts of the mai, and with the organs and functions, and the expressions of qi. We will then study one example with its pathways, its connections and its pathology …
A meridian (jing 經) is an heavenly (natural) norm, rule; it builds the structures of each living being. Sustaining the heavenly impulse, meridians allow the expression of the unity in the complex and varied forms of the Earth.
A meridian forms, organizes, gives structures, regulates. It is a  force that by circulation in the right place, maintains the developpement of vitality.
The 12 ordinary meridians deal with the repartition of human being in 12 charges.
The 15 great luo (絡) create communications, connections between two meridians, but there are an infinity of luo.and these luo fill the whole space of the body.
The divergent circulations (jing bie 經別) reinforce communications and connections, in order to close the vital space, to ensure cohesion of being, by circulations and exchanges.
The tendino-muscular (jing jin 經筋) express how muscular forces and mouvements, with the qi and blood, fluids and substances needed, are mastered and controlled by the meridians.

2) Osiem punktów mistrzowskich meridianów nadzwyczajnych (1 dzień)

THE 8 MASTER POINTS OF THE EXTRAORDINARY MERIDIANS
A study of the master points of the extraordinary meridians. General presentation and meaning in the classical texts and explanation fo the relation between a  point and an extra meridian. Specific study of some couples of master points with their name, symptomes and associations as found in the classics.

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Życiodajne krążenia,  Osiem punktów mistrzowskich youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia  akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Życiodajne krążenia,  Osiem punktów mistrzowskich facebook.png