Centrum Sztuk Zdrowotnych

   wersja do druku 
Powrót na stronę główną » Programy wszystkich szkoleń, kursów » Programy: Tradycyjna Medycyna Chińska » prof. Elisabeth Rochat de la Vallee » Powiew życia: Fizjologia i   patologia Wątroby w   kontekście Qi Drzewa i   dynamiki meridianu Jueyin nogi. 
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zajęciach i szkoleniach, podaj swój email:

M E N U:

☼ Szkoła Tradycyjnej Medycyny Chińskiej ☼

To szkolenie odbędzie się w  terminie:
[[title]] ela.jpg19 - 21 I  2018 r. Seminarium Tradycyjnej Chińskiej Medycyny dla lekarzy, terapeutów, psychologów i  szerokiej publicznosci, tematy:
1) Fizjologia Wątroby. Znaki chińskie opisujące funkcjonowanie Wątroby i   jej związek z   Drzewem. 2) Meridian Wątroby i   studium wybranych punktów 3) Konkretne problemy kliniczne zwiazane z   Wątrobą 4) Wzorce patologii Wątroby, więcej…
Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu.
Informacje i  zapisy:
Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
Lada Malinakova, komórka: 609657859; stacjonarny: 224785715
ZAPRASZAMY NA NOWĄ EDYCJĘ szkolenia: Szkoła, szkolenia akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Powiew życia: Fizjologia i  patologia Wątroby w  kontekście Qi Drzewa i  dynamiki meridianu Jueyin nogi. Lada_Malinakova.jpgPodstawowy kurs masażu stóp On Zon Su 按踵術 - starożytna chińska refleksologia stóp. Kurs dziewięcioczęściowy. Warszawa, XI 2023 - VI 2024 roku. Prowadzi Lada Malinakova. MOŻNA JESZCZE DOŁĄCZYĆ DO SZKOLENIA, A  ZALEGŁE SESJE ZALICZYĆ ONLINE. Informacje i  zapisy: Lada Malinakova, Marian Nosal, komórka: 571245333; stacjonarny: 224785715, więcej…
SZKOLENIE Z  CYKLU: "U Źródeł Tradycyjnej Chińskiej Medycyny": Szkoła, szkolenia akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Powiew życia: Fizjologia i  patologia Wątroby w  kontekście Qi Drzewa i  dynamiki meridianu Jueyin nogi. Elisabeth_Rochat.jpg 7 - 9 II 2020 r. Podwójny aspekt Serca, Ogień cesarski i  ministerialny. Krew i  Duch: ciepło witalne i  oświecone rozróżnianie. Meridian ręki Shaoyin 手少陰, prowadzi Elisabeth Rochat de la Vallee. , więcej… Prosimy o  zgłaszanie chęci uczestniczenia w  tym szkoleniu. Informacje i  zapisy: Marian Nosal, komórka: 697113930; stacjonarny: 224785715
Lada MalinakovaMedycyna ĆWICZENIA ZDROWOTNE: Zajęcia ONLINE Qigong oraz Tai Chi, styl Chang San Feng we wtorki 19:00 i  czwartki 19:30 Warszawa, i  Internet cały. Prowadzi Lada Maliňáková-Nosal, więcej…

Program szkolenia: Seminarium Klasycznej Tradycyjnej Medycyny Chińskiej - Powiew życia: Fizjologia i   patologia Wątroby w   kontekście Qi Drzewa i   dynamiki meridianu Jueyin nogi.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Fizjologia Wątroby. Znaki chińskie opisujące funkcjonowanie Wątroby i   jej związek z   Drzewem.
2. Meridian Wątroby i   studium wybranych punktów
3. Konkretne problemy kliniczne związane z   Wątrobą (bezsenność, bi, wei itd.)
4. Wzorce patologii Wątroby

Poprzez uczenie się o  5 Zang, uczestnicy opracują solidne podstawy pozwalające usystematyzować wszystkie ruchy odpowiedzialne za odżywianie i  powstawanie patologii. W  celu lepszego zrozumienia specyfiki każdego narządu, jego fizjologii i  możliwej diagnozy, zaczniemy od omawiania znaków związanych z  funkcjonowaniem każdego z  nich. Będziemy podążać za chińskim sposobem myślenia w  którym podkreśla się kluczowe znaczenie ruchu. Spojrzymy na meridiany połączone z  poszczególnymi narządami z  perspektywy ich Qi, aby lepiej zrozumieć funkcje punktów akupunkturowych. Omówimy w  jaki sposób 5 Przemian ma odzwierciedlenie w  języku, jak uczyć się chińskich słów, aby zrozumieć ich głębokie znaczenie oraz jak stosować je w  pracy klinicznej i  podczas zajęć.

WĄTROBA
Wyjaśnimy kluczowe znaku i  kluczowe zwroty dotyczące Wątroby w  chińskich tekstach medycznych. Poznanie ich prawdziwego znaczenia pomoże Wam głębiej zrozumieć funkcjonowanie Wątroby, a  także jej dysfunkcje. Niech bogata metaforyka chińskich znaków wzmocni Wasze podejście kliniczne i  wzbogaci diagnozę. Zdobędziecie narzędzie, które umożliwi Wam nowe spojrzenie na literaturę medyczną.

Badanie kluczowych znaków używanych powszechnie do określania czynności Qi Wątroby:
- znaki wyrażające korelacje z  Drzewem,
- znaki wyrażające fizjologiczne funkcje Wątroby,
- znaki wyrażające patologie Wątroby,
- znaki przedstawiające obraz Qi Drzewa - jak zrozumienie tego Qi pomaga w  praktyce klinicznej, w  diagnozowaniu i  leczeniu,
- meridian Wątroby: nazwa, wewnętrzna dynamika, specyficzna ekspresja Qi, dopasowanie do Qi Wątroby,
- przykłady niektórych punktów i  patologii.

PĘCHERZYK ŻÓŁCIOWY
Pęcherzyk Żółciowy należy jednocześnie do Fu zwykłych i  Fu cudownych. Zajmuje szczególną pozycję wśród narządów ludzkiego ciała. Pęcherzyk żółciowy jawi nam się jako narząd będący pomostem, który jest w  stanie pracować na dwa sposoby: jako narzad Fu, który jest pusty oraz jako narząd biorący udział w  trawieniu i  przyswajaniu oraz uczestniczący w  nakierowaniu i  uzyskiwaniu harmonii umysłu.
Wyjaśnimy naturę Pęcherzyka Żółciowego na podstawie tekstów klasycznych. Powiemy jak działa i  jakie ma powiązania z  Wątrobą, Sercem, Żołądkiem i  innymi narządami. Podkreślimy jego istotność dla fizjologii i  ewentualnej patologii. To pomoże nam lepiej zrozumieć funkcjonowanie Pęcherzyka Żółciowego i  na tej podstawie stawiać prawidłowe diagnozy i  dobierać najbardziej odpowiednie leczenie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
English version:
The Thrust of life: Physiology and pathology of the liver through the understanding of the Wood qi and of the dynamic of the foot Jueyin channel

1. The physiology of the Liver. The Chinese characters used for the functionning of the Liver and their relation with the Wood element.
2. The Liver meridian with a  study of a  selection of points.
3. A  clinical question (insomnia, bi, wei, etc.)
4. the patterns of pathology for the Liver

Through this study of the five zang, the participants will develop a  strong framework for the organization of all the movements responsible for the nourishment of life and issues of pathology.
In order to engender a  better understanding of the specific working of each organ, its physiology and diagnosis, we begin with the characters associated with the functioning of each of the organs and follow the Chinese thinking that emphasizes movement as key. The meridian linked to the organ will be considered from the perspective of its proper qi for a  better understanding of the effects of acupuncture points.
We will discuss how the five phase associations are mapped in the language, and ways to study the Chinese words to grasp their deep meanings and application to one’s own work in both clinic and classroom.

LIVER
An explanation of the key characters and key phrases related to the liver in Chinese medical texts. An appreciation of their real meaning helps us to deepen our understanding of the liver’s functioning and dysfunctionality. Let the rich imagery of the Chinese characters nourish your clinical approach and enlighten your diagnosis. Get a  tool to read the medical literature with a  new eye.

Study of key characters used commonly in texts to specify the action of the liver qi :
- characters expressing the correlations with the wood
- characters expressing the physiological functions of the liver
- characters expressing the pathology of the liver
- how they present a  image of the wood qi and how the understanding of this qi helps in the clinical practice for diagnosis and treatment.

- the liver meridian : its name its inner dynamics and specific expression of qi, and how it fits with the liver qi.
- some examples with points and/or pathologies

The Gallbladder
Belonging both to the series of the ordinary fu and the extraordinary fu, the gallbladder has a  very special position among the organs of the human body. It appears as a  bridge organ, able to go both ways: being a  fu and being clear, participating in the digestion and assimilation as well as in the orientation and balance of the mind. Through what the classical texts say we will elucidate the nature of the gallbladder and how it works, its relationships with the liver, the heart, the stomach and other organs, its importance in physiology as well as in pathology. This presentation will help us to better understand the functioning of the gallbladder and therefore to make the correct diagnosis and to give the most appropriate treatment.

Zapraszamy też na Youtube: Szkoła, szkolenia akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Powiew życia: Fizjologia i  patologia Wątroby w  kontekście Qi Drzewa i  dynamiki meridianu Jueyin nogi. youtube.png, oraz na FB Szkoła, szkolenia akupunktury i ziołolecznictwa Tradycyjnej Medycyny Chińskiej, masaże, dietetyka, kursy, warsztaty - Powiew życia: Fizjologia i  patologia Wątroby w  kontekście Qi Drzewa i  dynamiki meridianu Jueyin nogi. facebook.png